مستان

مطالب جالب وخواندنی ، سرگرمی و بازی

بازی ها و مطالب سرگرم کننده رو دراین صفحه می تونید پیدا کنید.

نوه و مداد پدر بزرگ

پسرک از پدر بزرگش پرسید :
-
پدر بزرگ درباره چه می نویسی؟
پدربزرگ پاسخ داد :
درباره تو پسرم، اما مهمتر از آنچه می نویسم، مدادی است که با آن می نویسم. می خواهم وقتی بزرگ شدی، تو هم مثل این مداد بشوی !

پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و چیز خاصی در آن ندید :
-
اما این هم مثل بقیه مداد هایی است که دیده ام !

پدر بزرگ گفت : بستگی داره چطور به آن نگاه کنی، در این مداد پنج صفت هست که اگر به دستشان بیاوری، برای تمام عمرت با دنیا به آرامش می رسی :

صفت اول : می توانی کارهای بزرگ کنی، اما هرگز نباید فراموش کنی که دستی وجود دارد که هر حرکت تو را هدایت می کند. اسم این دست خداست، او همیشه باید تو را در مسیر اراده اش حرکت دهد.

صفت دوم : باید گاهی از آنچه می نویسی دست بکشی و از مداد تراش استفاده کنی. این باعث می شود مداد کمی رنج بکشد اما آخر کار، نوکش تیزتر می شود ( و اثری که از خود به جا می گذارد ظریف تر و باریک تر) پس بدان که باید رنج هایی را تحمل کنی، چرا که این رنج باعث می شود انسان بهتری شوی.

صفت سوم : مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه، از پاک کن استفاده کنیم. بدان که تصحیح یک کار خطا، کار بدی نیست، در واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست نگهداری، مهم است.

صفت چهارم : چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست، زغالی اهمیت دارد که داخل چوب است. پس همیشه مراقب باش درونت چه خبر است.

و سر انجام پنجمین صفت مداد : همیشه اثری از خود به جا می گذارد. پس بدان هر کار در زندگی ات می کنی، ردی از تو به جا می گذارد و سعی کن نسبت به هر کار می کنی، هشیار باشی و بدانی چه می کنی.

 

منبع : انجمن عشق سرا

 عکسهای جالب.

جایی که هرکس دوست داره اونجا باشه             

 

 

 جملاتی از ارسطو:

  •  برای آنکه خود را بیابید ، برای خود فکر کنید.
  • به شما توصیه میکنم ازدواج کنید. اگر همسر خوبی بیابید ، خوشبخت خواهید شد و واگر نه ، فیلسوف خواهید شد.
  • حسادت جراحت روح است .
  • انسانی که کمترین خواسته را دارد به خدا نزدیکتر است.
  • مردان بد برای خوردن ونوشیدن زنده اند ومردان نیک برای زنده ماندن می خورند و  می نوشند.

 جملاتی از سقراط:

  • دوست خود ثانی است (A friend is a second self)
  • درک کردن یعنی رنج کشیدن .(To perceive is to suffer)
  • ما همانی هستیم که دائم انجام می دهیم.(We are what we repeatedly do)
  • شروع خوب نیمی از انجام است .(Well begun is half done).

منبع : شوکران شیرین .

A man was walking on the beach one day and he found a bottle half buried in the sand. He decided to open it. Inside was a genie. The genie said," I will grant you three wishes and three wishes only." The man thought about his first wish and decided, "I think I want 1 million dollars transferred to a Swiss bank account. POOF! Next he wished for a Ferrari red in color. POOF! There was the car sitting in front of him. He asked for his final wish, " I wish I was irresistible to women." POOF! He turned into a box of chocolates.

 

اي كه ازكلك هنر نقش دل انگيز خدايي  

 حيف باشد مه من كاين همه از مهر جدايي

گفته بودي جگرم خون نكني باز كجايي   

                                «من ندانستم از اول كه تو بي مهر و وفايي

                                  عهد نابستن از آن به كه ببندي و نپايي»

مدعي طعنه زند در غم عشق تو زيادم

وين نداند كه من از بهر غم عشق تو زادم

نغمه ي بلبل شيراز نرفته است زيادم

                               «دوستان عيب كنندم كه چرا دل بتو دادم

                                 بايد اول بتو گفتن كه چنين خوب چرايي»

تير را قوت پرهيز نباشد ز نشانه

مرغ مسكين چه كند گر نرود در پي دانه

پاي عاشق نتوان بست بافسون و فسانه

                             «اي كه گفتي مرو اندر پي خوبان زمانه

                               ما كجاييم در اين بحر تفكر تو كجايي»

تا فكندم بسر كوي وفا رخت اقامت

عمر بي دوست ندامت شد وبا دوست غرامت

سر و جان و زر و جاهم همه گو رو بسلامت

                              «عشق و درويشي و انگشت نمايي و ملامت

                                همه سهل است تحمل نكنم بار جدايي»

درد بيمار نپرسند بشهر تو طبيبان

كس در اين شهر ندارد سر تيمار غريبان

نتوان گفت غم از بيم رقيبان به حبيبان

                              «حلقه بر در نتوان زدن از بيم رقيبان

                                اين توانم كه بيايم سر كويت بگدايي»

گرد گلزار رخ تست غبار خط ريحان

چون نگارين خط تذهيب بديباچه قرآن

اي لبت آيت رحمت دهنت نقطه ايمان

                              «آن نه خال است و زنخدان و سر زلف پريشان

                                كه دل اهل نظر برد كه سريست خدايي»

هر شب هجر بر آنم كه اگر وصل بجويم

همه چون ني بفغان آيم و چون چنگ بمويم

ليك مدهوش شوم چون سر زلف تو ببويم

                              «گفته بودم چو بيايي غم غم دل با تو بگويم

                                چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بيايي»

 

چرخ امشب كه بكام دل ما خواسته گشتن

دامن وصل تو نتوان برقيبان تو هشتن

نتوان از تو براي دل همسايه گذشتن

                           «شمع را بايد از اين خانه برون بردن و كشتن

                             ته كه همسايه نداند كه تو در خانه مايي»

سعدي اين گفت و شد از گفته خود باز پشيمان

كه مريض تب عشق تو هدر گويد و هذيان

بشب تيره نهفتن نتوان ماه درخشان

                            «كشتن شمع چه حاجت بود از بيم رقيبان

                              پرتو روي تو گويدكه تو در خانه مايي»

نرگس مست تو مستوري مردم نگزيند

دست گلچين نرسد تا گلي از شاخ تو چيند

جلوه كن جلوه كه خورشيد بخلوت ننشيند

                             «پرده بردار كه بيگانه خود آن روي نه بيند

                               تو بزرگي و در آيينه كوچك ننمايي»

نازم آن سر كه چو گيسوي تو در پاي تو ريزد

نازم آن پاي كه از كوي وفاي تو نخيزد

شهريار آن نه كه با لشگر عشق تو ستيزد

                            «سعدي آن نيست كه هرگز ز كمند تو گريزد

                              كه بدانست كه در بند تو خوشتر ز رهايي»