نصیحت پزشک

پسر جواب داد : هنوز تصمیمی نگرفته ام به نظر شما چه کاره شوم بهتر است ، پزشک درضمن فیلسوف هم بود به پسرگفت : به تو پیشنهاد میکنم پزشک شوی ،زیرا هرچه جان این جنس دو پا را نجات دهی خیر دنیا و هرچه جانش را بگیری خیر عاقبت داری!!!

/ 1 نظر / 8 بازدید